Nasta? czas nowych imprez plenerowych-
powierz nam jej wykonanie

Fachowo??, Pasja, Kreatywno??. Wokó? tych za?o?e? uk?adamy scenariusze kolejnej imprezy. Z ka?dym organizowanym wydarzeniem budujemy mark? godn? zaufania przede wszystkim poprzez solidno?? i wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug, za? indywidualne podej?cie do klienta sprawia, ?e nie bazujemy na utartych schematach zgodnie z zasad? ,,dobry event to taki, który ma w?asn?, wypracowan? koncepcj? !".
Zajmujemy si? kompleksow? produkcj? i obs?ug? wydarze? o ró?nym zasi?gu i charakterze (imprezy masowe, festyny, pikniki plenerowe, do?ynki, targi, imprezy firmowe i integracyjne). Zadbamy o najdrobniejszy szczegó?! Zapewnimy profesjonaln? organizacj? i niekonwencjonaln? rozrywk?! Wspó?pracujemy z najlepszymi!

Zapraszamy do wspó?pracy przy organizacji imprez w sezonie 2013!

W latach 2010-2012 mieli?my przyjemno?? realizowa? imprezy z udzia?em takich gwiazd jak:

Wszystkim artystom dzi?kujemy za mi?? i owocn? wspó?prac?.

 
 

News: Impresja w?ród najlepszych

Nasza firma zaj??a II miejsce w konkursie dla mikroprzedsi?biorstw pt. ?Moja firma, Moja przysz?o???. Firmy dzia?aj?ce na terenie powiatu be?chatowskiego jury oceni?o w oparciu o kryteria takie jak: dynamika rozwoju, konkurencyjno?? przedsi?wzi?cia, czy dzia?ania inwestycyjne realizowane w przedsi?biorstwie. Dzi?kujemy za uznanie.

Cykliczna impreza:

 
Nale?ymy do:  
statystyka
Projekt i wykonanie:e-witryna.com Studio Grafiki i Reklamy, projektowanie stron www, grafika reklamowa, ?ukasz Milczak
organizacja imprez Be?chatów - organizacja imprez ?ódzkie